drukuj

Regulamin

§1 Wprowadzenie


1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu magazynfutbol.pl zwanego dalej „Serwisem”. Wydawcą w/w serwisu jest spółka SportLive24 S.A. (Wydawca) z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno, która jest jego właścicielem.

 

§2 Postanowienia ogólne


1. W niniejszym Regulaminie „Użytkownik” to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych ale posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.

 

2. Serwis sportlive24.pl jest serwisem internetowym poświęconym Wydawcy. Serwis umożliwia przeglądanie, czytanie oraz otrzymywanie informacji od Wydawcy drogą elektroniczną e-mail.


3. Warunkiem korzystania z serwisu jest przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Warunków użytkowania oraz bezwzględne ich przestrzeganie.

 

4. Aby uzyskać możliwość otrzymywania drogą elektroniczną e-mail informacji o Wydawcy (Newsletter) Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Z chwilą uzyskania możliwości otrzymywania Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

5. Umowa, o której mowa w pkt.4 zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia bez konieczności wskazywania przyczyny. Rozwiązanie umowy przez Wydawcę następuje przez usunięcie danych Użytkownika. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje przez samodzielne usunięcie danych lub z chwilą usunięcia danych przez Wydawcę na wniosek Użytkownika.

 

6. Świadczenie usług związanych z prowadzeniem Serwisu przez Wydawcę jest bezpłatne za wyjątkiem prenumeraty, o której mowa w §4 Regulaminu.

 

7. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym jest spółka SportLive24 S.A. (Wydawca) z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A.

 

8. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez Wydawcę w celach związanych z prowadzeniem serwisu sportlive24.pl oraz w celach marketingowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Podanie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Newsletter.

 

10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

11. Usunięcie przez Wydawcę, na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym Newslettera, uniemożliwia świadczenie przez Wydawcę usługi w ramach Serwisu sportlive24.pl i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego konta z Serwisu.

 

12. Wydawcy przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.

 

13. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawcę w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do celów marketingowych.

 

14. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o ofercie, nowościach i promocjach, reklam itp.) przez Wydawcę oraz inne osoby, firmy i instytucje współpracujące z Wydawcą. Nadto Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu w/w materiałów.

 

15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 

16. Wydawca zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Serwisu;
c) usunięcia całej zawartości Serwisu (w sytuacjach wyjątkowych);
d) zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu, świadczenia usług w ramach Serwisu.

 

17. Wydawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika umieszczane są pliki „cookies”, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu.

 

18. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i Wydawca zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

 

§3 Treści i zawartość Serwisu
 

1. Wydawca Serwisu ma prawo w każdej chwili modyfikować jego zawartość, kasować lub edytować treści zamieszczone w Serwisie.

 

2. Użytkownik zobowiązuje się do:
a) nie podejmowania działań utrudniających działanie Serwisu;
b) korzystania z Serwisu w sposób nie utrudniający korzystania przez innych Użytkowników;
c) nie wykorzystywania i nie udostępniania Serwis i Zawartość w nim zgromadzonej do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody Wydawcy, lub innych celów działających na szkodę Serwisu i Wydawcy;
d) nie łamania praw autorskich co do Zawartości i nie wykorzystywania treści, elementów graficznych, filmowych, tekstowych, zdjęć, aplikacji i bazy danych bez zgody Wydawcy.

 

4. Serwis ani Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez Reklamodawców ani za inne, płatne Treści na łamach Serwisu.

 

5. Wydawca nie jest odpowiedzialny za straty wynikłe z używania lub niemożności używania Serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji treści, danych i innych działań oraz innych przyczyn dotyczących tego Serwisu.


§4 Prenumerata
 

1. Wydawca prowadzi sprzedaż prenumeraty magazynów Super Volley, Magazyn Futbol. Zamówienie złożone w Serwisie za pośrednictwem formularza elektronicznego i opłacone przy użyciu wybranego spośród udostępnianych sposobów płatności jest wiążącą umową pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą.


2. Obowiązującą formą płatności jest przedpłata dokonana na rachunek bankowy Wydawcy na podstawie generowanej dla każdego zamówienia specyfikacji. Numer konta jest unikatowy dla każdego zamówienia i udostępniany Zamawiającemu w procesie opłacania zamówienia. Zamawiający na podany w zamówieniu adres e-mail otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania wpłaty. Żądanie otrzymania faktury VAT Zamawiający wyraża w treści formularza zamówienia. Fakturę VAT z adnotacją "zapłacono" wystawia i przesyła Wydawca niezwłocznie po potwierdzeniu dokonanej przez Zamawiającego płatności.


3. Wszystkie wpłaty na rachunek bankowy Wydawcy poprzez eCard S.A. obsługującego wszystkie transakcje związane z prenumeratą w Serwisie. Po otrzymaniu wpłaty na podane konto środki są przekazywane Wydawcy odpowiedzialnemu za realizację zamówienia.


4. Opłacone zamówienie natychmiast przekazywane jest bezpośrednio do Wydawcy, które przyjmuje zamówienie do realizacji. Termin realizacji zamówienia następuje zgodnie z trybem wydawniczym danego Tytułu. Informacje na temat częstotliwości publikacji Tytułu oraz warunków dostawy w kraju i za granicą określane są oddzielnie dla każdego Tytułu i przedstawione w ofercie Tytułu.


5. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Zamawiający będący konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zakupu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki z towarem, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 5 i 10 tej Ustawy.

 

6. Wydawca dokonuje Zamawiającemu zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wydawcy zamówienie nie może zostać przekazane do realizacji lub zrealizowane, albo wynikający z uwzględnionej rezygnacji lub reklamacji, zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji zdarzenia przez Wydawcę i poinformowaniu Zamawiającego w sposób:
- jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty kredytowej,
- jeśli zamówienie było opłacone bankowym przelewem elektronicznym zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego dokonano wpłaty,


7. Użytkownik dokonujący zakupu prenumeraty magazynów wyraża zgodę na zapisanie do newslettera i wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o ofercie, nowościach i promocjach, reklam itp.) przez Wydawcę oraz inne osoby, firmy i instytucje współpracujące z Wydawcą.

 

8. Zawartość oraz oprogramowanie wykorzystane w serwisie internetowym www.magazynfutbol.pl mogą być używane wyłącznie w celu realizacji zakupu prenumeraty. Wszelkie inne sposoby ich wykorzystania, łącznie z reprodukcją, modyfikacją, dystrybucją, transmisją, ponowną publikacją, pokazem lub prezentacją zawartości serwisu, są surowo zabronione.

 

9. W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie nazwy, logo lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach Serwisu prosimy o kontakt z Wydawcą. Dane kontaktowe podane są w zakładce Kontakt.

10. Administratorem danych osobowych związanych z prenumeratą jest Wydawca

 

§5 Reklamacje
 

1. Reklamacje dotyczące działalności serwisu internetowego, przedstawianej oferty i obsługi zamówień w zakresie wynikającym z obowiązków Wydawca przyjmuje:
- całodobowo
adres e-mail: prenumerata@sportlive24.pl


2. Wszystkie reklamacje są sprawdzane i rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

§6 Postanowienia końcowe


1. Wydawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu.


2. O każdej zmianie Regulaminu Wydawca informuje Użytkownika drogą mailową.


3. W przypadku zmiany Regulaminu każdy Użytkownik będzie zobowiązany do akceptacji wprowadzonych zmian. Brak akceptacji zmian powoduje usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.


4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, wszystkie kwestie nieuregulowane znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Wydawcy.

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
© SportLive24 S.A. 2008
Wszystkie prawa zastrzeżone